Labyrint prísloví

 Labyrint prísloví Kto hľadá, ten nájde.
Pôvodná rozprávková hra pre deti.
Činohra pre deti
Divadlo LUDUS
Kto hľadá, ten nájde.
Pôvodná rozprávková hra pre deti od 6 rokov, inšpirovaná zbierkou Petra Adolfa Zátureckého "Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia".

Učiteľ povedal:
"Nikto učený z neba nespadol. Tak je to! Viete, nespím už sedemsto rokov, pretože som si nevedel na nič spomenúť.
A už si spomínam: všetko musím robiť od srdca..."
"Čo nejde od srdca, to nejde do srdca", utrúsil Gregor.
Učiteľ dodal: "Správne. A keď to tak bude, všetci sa ku mne vrátia naspäť a budú ma poslúchať.
Najprv písmenká, a potom aj lavice. A keď sa vrátia aj lavice, neskôr aj žiaci. Ďakujem, že ste ma to naučili.
Každý sa musí učiť, aj učiteľ... lebo: Nikto učený z neba nespadol. A čo sa za mladi naučíš, to v starobe..."
Agáta dokončila: "...nepochopíš." - "pretože lepšie znať...", pridal učiteľ-
"Ako mať, dokončila veselo Agáta.- "Ale zapamätajte si: nie je učený ten, ktorý veľa vie, ale kto vie..."
"....čo mu treba. V knihe je už všetko na svojom mieste", povedala Agáta.
" Ozaj vzácna kniha. Dám vám za ňu celú moju knižnicu, " povedal učiteľ.


Autori: Peter Adolf Záturecký, Kamil Žiška, Peter Janků,
Lukáš Tandara, Michal Rovňák, Júlia Kováčiková,
Martin Kollár
Scenár: Kamil Žiška a kol.
Scénografia a kostýmy: Peter Janků
Dramaturgia: Peter Kuba
Hudba a réžia: Kamil Žiška
Grafika: Štefan Podušel
Technická spolupráca: Eduard Mikuš
Svetelný dizajn: Peter Stránsky
Hrajú:
Král jaskyne/ Lukáš Tandara
Vincent/ Michal Rovňák
Agáta/ Júlia Kováčiková
Gregor/ Martin Kollár


"...pre poznanie našich duševných darov, ale aj pre milú zábavu a cvičenie umu mládeže našej."


Adolf Peter Záturecký
sa narodil v roku 1837 v Liptovskej Sielnici. Pochádzal zo šľachtického rodu Zaturecký zo Záturčia (Zathureczky de Zaturcsa). Súkromne ho vzdelával otec, študoval na gymnáziu v Kežmarku, v Modre.
Od roku 1854 pôsobil ako učiteľ v Liptovskej Sielnici a od roku 1865 v Brezne. Odrazom jeho pedagogickej činnosti a záujmu o výchovu ľudu sú početné články a state vo viacerých novinách,
časopisoch a kalendároch (Národné noviny, Obzor, Dom a škola, Priateľ školy a literatúry, Včelka, Škola a život)? pre školy a samoukov zostavil a vydal Slovenskú mluvnicu (1891).
Aj Zátureckého literárne ambície zostali poznačené ľudovýchovným a didaktickým pôsobením: je autorom adaptácie nemeckej náboženskej poviedky Tomáš Nápravník (1873),
pre deti zveršoval mravné poučenia Hájiček (1879), pre potreby učiteľov v školskej praxi zostavil zbierku príležitostných vinšov Vinšovník (1880).
Za najprínosnejšiu oblasť jeho pôsobenia sa považuje zbieranie a vydávanie slovesného folklóru. Špecializoval sa na krátke formy, hádanky a frazeologické útvary.
Pod pseudonymom Borovohájsky vydal v roku 1894 zbierku Slovenské hádanky, ktorá dlho predstavovala jediné vydanie tohto žánru folklórneho materiálu? v roku 1897 vydal zbierku "Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia".
Táto monumentálna zbierka obsahujúca približne 13 000 položiek je výsledkom autorovho viac ako tridsaťročného bádateľského úsilia v oblasti príslovníctva.

Dátum Deň Objekt Mesto
18. 2. 2019 10:30 pondelok Študio L&S Ludus 465